Vanliga frågor

Här hittar du några av de vanligaste frågorna som vi på JÖRNKVISTS får, med tillhörande svar. Svaret framträder när du klickar på frågan. Du är varmt välkommen att kontakta oss om du inte hittar svaret på din fråga här.

 

Ett uppskovsbelopp vid avyttring av en privatbostad får, vid köp av en billigare ersättningsbostad, inte uppgå till ett större belopp än kapitalvinsten (ökad med eventuellt tidigare uppskovsbelopp) och minskad med skillnaden mellan ersättningen för ursprungsbostaden och ersättningen för ersättningsbostaden.

Exempel: Sålt för 2,5 milj efter mäklararvode etc; Vinst 800 tkr; Köpt för 2 milj inkl. lagfart etc. Uppskovsbeloppet blir då: Vinst 800 tkr - (försäljning 2 500 - inköp 2 000) = 300 000 kronor.

 
 

Halva förlusten är avdragsgill.

 
 
 • Som säljare har du upplysningsplikt, vilket innebär att du alltid är skyldig att lämna upplysningar om alla eventuella fel som du känner till om fastigheten.
 • Som köpare har du undersökningsplikt, vilket innebär att du är skyldig att undersöka fastighetens skick, ekonomiska belastning, med mera.

På JÖRNKVISTS har vi valt att alltid rekommendera en besiktning före försäljningen för att underlätta för både köpare och säljare inför köp respektive försäljning. Som säljare blir du informerad om husets brister, får möjlighet att diskutera med besiktningsmannen samt bereds tillfälle att eventuellt åtgärda fel och brister inför en försäljning.

Som spekulant känns det tryggt att veta vad man köper redan före en eventuell budgivning. Samtliga besiktningsmän som vi på JÖRNKVISTS anlitar är helt oberoende och alltid certifierade medlemmar i SBR (Svenska Byggingenjörers Riksförbund).

 
 

Den som har ett uppskovsbelopp ska från och med 2009 års taxering betala ränta för den skattekredit som uppskovsbeloppet i praktiken innefattar. Skatten på räntan motsvarar ca 0,5 procent av uppskovsbeloppet, vilket motsvarar en icke avdragsgill ränta på knappt 2,3 procent (0,5/0,22). Det motsvarar ungefär 3,25 procent i avdragsgill årsränta. Räntebeläggningen sker genom att en schablonintäkt tas upp i inkomstslaget kapital med 1,67 procent av uppskovsbeloppet. Uppgifterna kommer att förtryckas i självdeklarationen.

 
 

Uppskovsbeloppet kan aldrig vara högre än kapitalvinsten och aldrig högre än totalt 1 450 000 kr. Om du inte varit ensam ägare av bostaden får uppskovsbeloppet inte överstiga 1 450 000 kronor multiplicerat med din andel av bostaden. Om de samlade medlen från kapitalvinsten från avyttringen av ursprungsbostaden och eventuellt tidigare uppskovsbelopp överstiger det maximala beloppet ska den överskjutande delen tas upp till beskattning.

 
 

Återföring av uppskov är kapitalvinst från tidigare bostadsförsäljningar och som nu återförs till beskattning. Saknar du uppgift om att du har ett uppskov på specifikationen till Inkomstdeklaration - kontakta skatteupplysningen, telefon 0771-567 567, eller ditt skattekontor om hur du får fram storleken på ditt eventuella uppskovsbelopp. Se även Skatteverkets broschyr: Försäljning av småhus. (Finns att ladda ner på www.skatteverket.se)

 
 

Skattepliktig vinst är 22/30 av vinsten.

 
 

Med värdehöjande reparationer avses reparationer som anses höja fastighetens värde och utförda under de fem senaste åren. Värdehöjande reparationer måste, summerade med ny, till- och ombyggnad, uppgå till minst 5 000 kr per år.

 
 

Ny-, till- och ombyggnad samt utrustning som inte fanns vid förvärv eller utrustning som inneburit en standardhöjning. Ny, till- och ombyggnad måste, summerade med värdehöjande reparationer uppgå till minst 5 000 kr per år.

 
 

Ersättningsbostaden i form av småhus, bostadsrätt, tomt som skall bebyggas etc. ska vara förvärvat tidigast året före det att ursprungsbostaden såldes och senast året efter försäljningen. Du måste ha bosatt dig i den nya bostaden (ersättningsbostaden) senast den 2 maj andra året efter det att du sålde den tidigare bostaden. Obs! En fritidsbostad, t.ex. sommarstuga, kan normalt inte vara ersättningsbostad.

 
 

Bostaden är för ägaren ursprungs-/permanentbostad om den vid avyttringstillfället var privatbostad och är belägen i Sverige samt om ägaren bott på bostaden i minst ett år närmast före avyttringen eller minst tre av de senaste fem åren.

 
 

Budgivningen är inte reglerad enligt lag. Ofta uppstår en budgivning spontant när det finns flera spekulanter på ett objekt. Det finns två typer av budgivning - sluten och öppen. Vid sluten budgivning lämnar man sitt bud skriftligen. Spekulanterna informeras inte om varandras bud och mäklaren informerar säljaren efter att samtliga bud lämnats in. Sluten budgivning är inte speciellt vanligt på bostadsmarknaden i dag, där budgivningen oftast är öppen.

Vid öppen budgivning lämnar köparna muntliga bud till mäklaren, som löpande redovisar samtliga bud till säljaren och till övriga spekulanter. Spekulanterna får då möjlighet att bjuda över varandra. Mäklaren ska då vara en opartisk länk mellan köpare och säljare. Av erfarenhet vet vi att det kan uppstå missnöje vid budgivningar. Vi på JÖRNKVISTS är därför mycket noggranna med att föra anteckningar vid varje samtal med spekulanterna och noga redovisa dessa för säljaren. Som budgivare kan du i efterhand få se budgivningslistan där budgivarnas identiteter ersatts av alias.

Vill du veta mer om budgivning? Besök FMI:s hemsida.

 
 

FMI är en statlig myndighet som utövar tillsyn och för centralt register över registrerade fastighetsmäklare.

 
 

De hus som överlåtelsebesiktigats kan försäkras genom en byggfelsförsäkring. Den gäller i tio år och skyddar såväl köpare som säljare mot kostnader för reparationer av så kallade dolda fel. På JÖRNKVISTS rekommenderar vi IKEA:s försäkringsbolag IKANO Försäkring. Vi ger närmare information vid ett eventuellt försäljningsuppdrag.

 
 

Nedan följer de vanligaste exemplen på det som inte ingår i en jordabalksbesiktning:

 • Undersökningar som kräver ingrepp i byggnaden.
 • Installationer som el, värme, sanitet och vitvaror.
 • Provtryckning av skorsten.
 • Radonmätning.
 
 

Dels är det ett sätt att uppfylla den del av den lagstadgade undersökningsplikt som åligger köparen, dels kan besiktningen minska risken för framtida tvist mellan köpare och säljare.

 
 

En överlåtelsebesiktning är en omsorgsfull byggteknisk undersökning av byggnaden och den mark som har teknisk betydelse för byggnaden. Besiktningen görs för att klarlägga en fastighets fysiska skick i samband med en försäljning (överlåtelse). Besiktningen sker enligt jordabalkens kapitel 4 § 19. Den kallas därför ofta för jordabalksbesiktning.

 
 

Ja, du kan ta med dig kapitalvinsten under förutsättning att:

 • Bostaden är en permanentbostad och en privatbostad (fritidsbostad ger inte rätt till uppskov).
 • Säljaren/nar har bott i bostaden minst ett år före försäljningen eller minst tre av de senaste fem åren.
 • Vinsten är minst 50 000 kronor. Beloppet gäller för varje delägare för sig.
 • Priset för ersättningsbostaden är minst lika högt som det du får för den sålda bostaden. Skulle priset vara lägre kan du få uppskov med en del av vinsten.
 • Den nya bostaden har köpts tidigast året före det att ursprungsbostaden såldes och senast året efter att ursprungsbostaden såldes. Du måste ha bosatt dig i den nya bostaden senast den 2 maj andra året efter att ursprungsbostaden sålts.

Det finns ytterligare regler kring kapitalvinstberäkning. Om du vill så hjälper vi dig med det vid en eventuell försäljning. Mer information finns på www.skatteverket.se.

 
 

Fri värdering

Ett första steg mot ditt nya boende.

Har du råd att betala mer än du tror, eller borde du rent av stanna tidigare i budgivningen? Att veta vad din nuvarande bostad är värd och precis hur mycket du kan betala för ditt nya boende kan vara helt avgörande.

Fri värdering...

Hem till salu

Hem till salu

Här hittar du alla villor och fritidshus och andra objekt som vi har till försäljning. Vill du kontinuerligt få information om nyinkomna bostäder till salu, är du välkommen att anmäla dig till vårt spekulantregister.

Hem till salu...

Dags att sälja bostad?

Dags att sälja bostad?

Merparten av våra försäljningsuppdrag får vi genom rekommendationer från nöjda kunder. Funderar du på att sälja din bostad kan du tryggt vända dig till oss. Här berättar vi mer om vår unika försäljningsprocess.

Dags att sälja bostad?...

Din lokala mäklare

Din lokala mäklare

Vi på JÖRNKVISTS Kustnära Mäklare är ett positivt team med höga ambitioner och med många års erfarenhet av mäklarbranschen. Försäljning av villor och fritidshus på orten är vår specialitet.

Din lokala mäklare...